Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

Dimarts, 17 de juliol de 2018 a les 00:00

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:
 

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.  

Les sol·licituds d'autorització, s'han de realitzar amb una antel·lació mínima de 10 dies. A continuació, trobareu un enllaç on es poden descarregar els diferents formularis en funció del tipus de crema que es vol fer. Un cop entreu a la web, poseu-vos a la pestanya "documentació relacionada": https://goo.gl/GebmPm

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

La tramitació que es seguirà amb aquestes sol·licituds d'autorització, és la següent:

- el formulari de sol·licitud, s’ha d’adreçar a l'Ajuntament, que el trametrà a l'Oficina Comarcal de Departament d'Agricultura. Aquesta Oficina Comarcal, donarà, si escau, l'autorització corresponent, en la qual, s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi. En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.  

Us informem doncs, que a partir del  dia 15 d’ocubre, aquest Ajuntament ja no tramitarà Comunicacions de Crema. 

Enllaços relacionats:

WEB DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT AMB TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE INCENDIS FORESTALS (consells preventius i consells per si us sorprèn el foc a casa o al bosc; material relacionat amb els incendis forestals): 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/incendi_del_bosc/

AUTORITZACIÓ PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB RISC D’INCENDI FORESTAL: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

MAPA DEL PLA ALFA: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

Darrera actualització: 17.07.2018 | 14:20