Planificació urbanística i llicències d'obres

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

a. Territori

 • Planejament
 • Cessions i expropiacions
 • Habitatge
 • Paisatge urbà

b. Urbanisme

 • Gestió i execució urbanística, inclosos els instruments de gestió
 • Llicencies urbanístiques, d’activitats i d’obertura d’establiments, en concret:
  - Tramitació, proposta de concessió, modificació, denegació, concessió de pròrrogues i expedició de les llicències majors, menors, comunicacions i altres autoritzacions de caràcter urbanístic previstes a l’article 180  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  - L’exercici per ordenar la inspecció, incoació i tramitació d’expedients administratius de protecció de la legalitat urbanística i proposta  per imposar les corresponents sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit.
  - Competències  relacionades amb la tramitació dels permisos ambientals i les activitats sotmeses a règim de llicencia i de comunicació, assumint també tot el que es relaciona amb els controls inicials, periòdics, les revisions i inspeccions de les activitats en funcionament, proposta d’expedició de  les llicències i comunicacions, així com,  les seves modificacions, un cop hagin estat  atorgades per l’òrgan municipal competent i assumint íntegrament la potestat sancionadora en matèria d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.
 • Proposta de resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors relatives a ocupació de la via pública o de terrenys d’ús públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular, i entre altres, la instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres, reserva de càrrega i descàrrega, guals per a obres, etc. 
 • Protecció de la legalitat urbanística
 • Informació urbanística

 

Darrera actualització: 09.10.2019 | 12:04