Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

El cost del servei per a les persones usuàries, és el que està establert en l'Ordenança Fiscal núm. 18 corresponent a la Taxa pel Servei de Clavegueram


Àrea responsable:

Serveis territorials