Recollida de residus

Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària)

Línies de servei:

  • Recollida
  • Transport

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

El cost del servei per a les persones usuàries, és el que està establert en l'Ordenança Fiscal núm. 24 corresponent a la Taxa per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals


Àrea responsable:

Serveis territorials


Unitat responsable:

Àrea de residus i medi ambient