Comunicació d'obres

Les obres que poden ser objecte de Comunicació Prèvia, són les següents: 

 • Interior d’habitatge: Treballs que no afectin ni l’estructura ni la distribució:
  - Reformes de cuines i banys sense modificar-ne l’estructura ni la distribució interior ni fer obertures (portes i finestres).
  - Instal·lacions interiors d’aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. (sempre que no afectin a elements estructurals).
  - instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures.
  - obres interior d’arrebossar, enguixar, pintar i enrajolar i col·locació de fals sostre i pavimentació.
  - canviar safareigs, sanitaris i aigüeres.
 • Cobertes: Reparacions puntuals no estructurals en cobertes i terrats 
 • Façanes: Arranjament de façanes i voladissos que no comporti modificació i/o creació d’obertures.
 • Interior de parcel·la: Treballs de jardineria, neteja i desbrossament en interiors de parcel·la. Tala d’arbres (màxim 2 unitats)
 • Rètols i tendals: Col·locació i/o modificació de rètols i tendals en façanes 
 • Voreres i guals: Construcció i/o modificació de voreres i/o guals 
 • Elements tècnics: Instal·lació d’elements tècnics no contemplats en altres tipus de llicència (aparells de climatització, captadors solars, plaques fotovoltaiques, antenes, ...) Caldrà incloure dades tècniques dels elements/aparells a instal·lar
 • INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUESEn aquest enllaç podeu consultar tota la informació relativa a la sol·licitud d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, bonificacions existents, documentació que es requereix, etc. 

FIANÇA RESIDUS
EN TOTS ELS CASOS, s'ha de dipositar una fiança de 50 euros per a garantir la correcta gestió dels residus. Aquest pagament es pot fer mitjançant transferència bancària al compte ES91 0182 6035 4502 0155 8089, si la presentació d'aquesta Comunicació prèvia es fa online o bé es pot dipositar en efectiu o targeta bancària si la presentació d'aquesta Comunicació d'obres es fa de manera presencial. 
Un cop finalitzades les obres, la persona interessada haurà de sol·licitar mitjançant instància la devolució d'aquesta fiança dipositada, adjuntant el corresponent comprovant de la gestió dels residus.  
A tal efecte, haureu d’acreditar aquesta gestió dels residus, mitjançant la presentació a l’ajuntament de l’albarà o factura d’entrega dels residus a un gestor autoritzat, o bé amb l’albarà d’entrega dels residus a la deixalleria municipal, als efectes de la devolució de la fiança esmentada. (En el supòsit de portar els residus a la deixalleria municipal cal tenir en compte que només s’admetran residus de la construcció fins a un màxim de 0,50 m3; en el cas de generar més quantitat de residus, cal gestionar-los a través d’un gestor autoritzat mitjançant l’ús de saca o contenidor adequat segons la quantitat de residus previstos de generar).

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
En el cas que s'hagin de col·locar saques o contenidors per runes i/o residus de la construcció, també s'haurà de sol·licitar la ocupació de la via pública. Podeu accedir a la informació i formulari, clicant aquí.

Quin cost té:

Els tributs que graven les comunicacions d'obres són el ICIO (Ordenança Fiscal núm.5) i la Taxa (Ordenança Fiscal núm. 9)

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari). En cas que es presenti la comunicació en representació d'una altra persona, caldrà omplir l'autorització de representació que trobareu en el formulari adjunt.

Cal aportar:

 • En el mateix formulari de Comunicació d'obres s'indica la documentació que cal aportar

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Descarregueu i ompliu el formulari que trobareu al marge, i porteu-lo presencialment a les oficines municipals (acompanyat de la documentació requerida, si cal)

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Sant Feliu, 2 - 08212 Sant Llorenç Savall - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 140 018
Fax: 937 141 007
Adreça electrònica: st.llorenss@savall.cat
Lloc web: www.savall.cat
Horari:  
de 8:00 a 13:00h de dilluns a divendres;
de mitjans de juny a mitjans de setembre, de 9 a 13h (es publica a través del web i xarxes, a partir de quin dia entra en vigor aquest horari).
Darrera actualització: 11.01.2024 | 11:30