Habitatges d'ús turístic (alta, canvi de titular i baixa)

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances. 
Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

Quin cost té:

Segons l'epígraf 26 de l'Ordenança Fiscal núm. 23, vigent, la taxa corresponent és de 200 euros

Quan es dóna resposta:

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada davant la Finestreta única empresarial, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones titulars d’habitatges d’ús turístic ubicats a Catalunya.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 06.11.2023 | 11:11