Jutjat de Pau

Obert els dimecres d'11 a 13h. 

El Jutjat de Pau és un òrgan judicial unipersonal servit per jutges no juristes que exerceix funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els hi atribueix la Llei, i amb jurisdicció en el terme municipal corresponent on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció, com és el cas de Sant Llorenç Savall.

El/la Jutge/essa de Pau és nomenat/ada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un mandat de quatre anys, a proposta de la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament, del qual depèn quant a mitjans personals i materials, si bé parcialment sufragats per les subvencions atorgades pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El Ple de l’Ajuntament també nomena entre els treballadors municipals a la persona idònia com a Secretari/ària del Jutjat de Pau, nomenament que ha de ser aprovat pel Conseller de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les competències pròpies del Jutjat de Pau venen determinades per Llei i en concret es podrien classificar segons la jurisdicció en les següents:

Jurisdicció civil

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, els Jutjats de Pau són competents en els següents procediments:

  • Judici verbal: Reclamació de quantitats de menys de 90 €.
  • Actes de conciliació:  Mediacions per tal que les parts arribin a un acord transaccional evitant així possibles litigis.
  • Actes de comunicació: Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals. Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de Pau.

Jurisdicció penal

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Criminal, els Jutjats de Pau són competents en els següents procediments:

  • Actes d'instrucció: Actuacions urgents i/o diligències per delegació del/de la Jutge/ssa d’Instrucció en el Jutge de Pau, en tots els casos que la llei no reservi exclusivament al/la primer/a.
  • Actes de comunicació: Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals. Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de Pau.

Registre civil

D’acord amb la Llei del Registre Civil, el Jutjat de Pau és competent, per delegació del/de la Jutge/ssa Encarregat/da del Partit Judicial de Sabadell, en els següents procediments:

  • Inscripcions dins del termini, de naixement, les de matrimoni en forma religiosa mitjançant la certificació respectiva, les de matrimoni en forma civil prèvia instrucció del corresponent expedient, les ordinàries de defunció, i les notes marginals que no siguin de rectificació o cancel·lació; i altres ordenades per l’Encarregat del Registre.
  • Certificacions dels fets inscrits i fe de vida i estat, signades conjuntament pel Jutge i pel Secretari.

El Registre Civil de Sant Llorenç Savall al igual que els altres Registres Civils de l’Estat, es gestiona per mitjà de l’aplicatiu INFOREG, Registre Civil en línia, que suposa un salt qualitatiu i quantitatiu en la gestió informatitzada del Registre Civil, i que permet sol·licitar per Internet de forma totalment gratuïta certificacions dels fets inscrits a partir de l’any 2009:

https://sede.mjusticia.gob.es/ca

  1. Sol·licitar certificació de naixement: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-nacimiento
  2. Sol·licitar certificació de matrimoni: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-matrimonio
  3. Sol·licitar certificació de defunció: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-defuncion

Altres competències

Els/les Jutges/ses de Pau intervenen en els processos electorals, portant la documentació electoral a la Junta Electoral de Zona; en els processos de designació dels membres del Tribunal del Jurat; i altres determinades per les lleis al/a la Jutge/ssa de Pau.

Més informació

Jutjat de Pau:
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_professionals/jutjats_de_pau

 

Sant Feliu, 2 (sòtans) - 08212 Sant Llorenç Savall - Barcelona
Telèfon: 937 140 018
Fax: 937 141 007
Horari:  
Dimecres d'11 a 13 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.01.2024 | 13:29