Hisenda

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i les matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
 • Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. Inspecció i recaptació tributària.
 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer.
 • Planificació, proposta i gestió pressupostària.
 • Reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no corresponguin a cap altre òrgan, excepte que siguin de pagament anticipat.
 • Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les aportacions obligatòries a entitats a les que pertany la Corporació.
 • Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions i  les relacionades a despeses financeres i amortitzacions.
 • Justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa i les ordres de reposició d’aquestes.
 • Direcció i control dels serveis econòmics (operacions de crèdit, pressupostos, i en general, totes aquelles competències que en matèria d’hisenda atribueix a l’Ajuntament el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
 • Recerca de recursos aliens.
 • Compres
 • Gestió Tributaria
Darrera actualització: 09.10.2019 | 12:02